En undersøkelse gjennomført blant IEHs, NHOs og Virkes medlemmer viser at bærekraft blir stadig viktigere. Ni av ti ledere svarer at produktene de kjøper inn skal produseres under anstendige arbeids- og miljøforhold, men under halvparten kjenner til risikoen i egne leverandørkjeder, bare 31 prosent rapporter på bærekraftig innkjøp til styret, og kun 15 prosent har etablert indikatorer for å måle bærekraftarbeidet.

Uten muligheter for å måle og dokumentere, er det vanskelig å rapportere status og forbedring. Uten systematikk og sammenheng hjelper det ikke å pakke CSR-tiltak inn i et av FNs bærekraftmål, for en vet ikke om bærekraftarbeidet treffer der det skal.

Aktsomhetsvurderinger

Så hva skal til for å drive ansvarlig? IEHs metode er aktsomhetsvurderinger.

Initiativ for etisk handel (IEH) er en non-profit medlemsorganisasjon som gir praktisk veiledning til virksomheter og bedrifter om hvordan de skal ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter og forsvarlig miljøhåndtering i forretningsdriften. Våre medlemmer forplikter seg til å jobbe systematisk gjennom aktsomhetsvurderinger – due dilligence-prosesser – av egne leverandører, underleverandører og produsenter i inn og utland. 

En slik prosess innebærer en grundig kartlegging av de reelle arbeids- og miljøforholdene der varene produseres, og utforming av handlingsplaner for hvordan håndtere den mest alvorlige eller potensielle risikoen for brudd i henhold til internasjonale standarder. Arbeidet skal så implementeres i driften, spesielt i innkjøpspraksisen, og tas med i virksomhetens kommunikasjon utad.

Arbeidstakerrettigheter

Kan ikke dette ivaretas via revisjon og kontroller?

Inspeksjoner på fabrikkene er et viktig verktøy for å drive frem endringer i den globale forsyningskjeden, så sant en først har kartlagt i hvilket land og bransje det er størst risiko og retter kontrollen dit. Inspeksjoner kan gi et godt bilde på nødvendige HMS-tiltak, men er ikke et like godt virkemiddel for å avdekke andre alvorlige brudd. De fører sjelden til varige, strukturelle forbedringer.

Derfor bør bedrifter også engasjere seg i prosjekter for arbeidstakerrettigheter og sosial dialog mellom arbeidere og ledelse.

I Bangladesh har IEH sammen med søsterorganisasjoner i Danmark og Storbritannia etablert et program for sosial dialog på arbeidsplassen som gir arbeidere og ledelsen opplæring i rettigheter og plikter, ved hjelp av det digitale verktøyet QuizRR og face-to-face-trening. Resultatene viser at når de ansatte tas med på råd, blir arbeidsplassen tryggere, rettigheter sikres og fabrikken tjener mer penger. Rundt 80 000 arbeidere på 36 fabrikker er allerede nådd, og nå rulles QuizzRR-opplæringen videre til flere land og flere fabrikker.

Menneskerettighetene

Bærekraftarbeidet handler i bunn og grunn om å vise respekt for menneskerettighetene - som omfatter både arbeidsforhold og retten til et levelig miljø.

Hvis bare næringslivet og offentlig sektor respekterer menneskers grunnleggende rettigheter i sin forretningspraksis, slik det er formulert i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), vil dette enkelttiltaket i seg selv ha en enorm positiv effekt på den bærekraftige utviklingen.