Vi har tolv år igjen på å nå bærekraftsmålene, FN-landenes felles mål. Det er ikke mål som handler om at rike stater skal gi penger til fattige stater, men om at vi sammen tar ansvar. Det betyr å ta ansvar for orden i eget hus og for å bidra til at vi lykkes sammen gjennom ulike partnerskap.

Målene er store. Vi skal avskaffe fattigdom, utrydde sult, bremse klimaendringene og sikre helsetjenester og skolegang til alle. Det er også ambisjoner for å verne miljøet og å sikre folk jobb i et trygt arbeidsliv. I Norad ligger bærekraftsmålene til grunn for det faglige arbeidet for utvikling i fattige land. Vi har derfor gått systematisk gjennom de 17 hovedmålene og de 169 delmålene for å se på hvilke som berører vår virksomhet og hvordan vi kan følge opp selv, også hjemme.

Mange tar ansvar 

Mange norske bedrifter er også godt i gang med å jobbe med bærekraftsmålene. Telenor har valgt mål nummer 10 om mindre ulikhet, for sitt arbeid med samfunnsansvar. De har blant annet inngått partnerskap med Unicef og Plan om å bidra til registrering av nyfødte i Pakistan. Slik får barn identitetspapirer og med det tilgang til skolegang og helsetjenester.

DNV GL har påtatt seg oppgaven med å være en pådriver for at næringslivet skal være med å ta ansvar. De peker på at alle må kjenne bærekraftsmålene, men også at de må bidra. Ikke for å være snille, men fordi det er et gode for næringslivet med mer robuste samfunn som vi vil få når målene nås. 

Altfor mange land klarer ikke å sørge for at rikdommene i naturressurser gir bedre levekår for befolkningen. Extratives Industries Transparency Initiative (EITI) er et internasjonalt initiativ som skal bidra til åpenhet om pengestrømmene i utvinningsindustrien. Stater, internasjonale selskaper og frivillige organisasjoner deltar. Equinor (tidligere Statoil), som har betydelig virksomhet i blant annet afrikanske oljeproduserende land, har støttet EITI siden 2003. Det innebærer blant annet at de offentliggjør betalinger til vertslandenes regjeringer i årlige rapporter.

Slik åpenhet gir befolkningen og vaktbikkjeorganisasjoner bedre mulighet til holde myndighetene ansvarlige for forvaltningen av naturressursene. Det gjør det også tryggere for norske virksomheter å investere i slike land.

Mål som kan nås

Verden går stadig framover. Fattigdommen er halvert siden 1990, vi lever lenger enn før og de aller fleste av verdens barn blir vaksinert. Vi har nådd store utviklingsmål før. Vi skal lykkes igjen. Samtidig har vi noen store utfordringer som ikke er lette å løse. Vi klarer det bare om vi gjør det sammen - om hele bredden i fellesskapet stiller opp og tar sin andel av jobben. Det gjelder også næringslivet. Det handler om å stille opp på dugnaden for bærekraftsmålene.