– Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den. FN er en pådriver for å skape bærekraftig utvikling og mener at verdenssamfunnet må arbeide innenfor tre dimensjoner for å få dette til. De tre dimensjonene av bærekraftig utvikling er klima og miljø, økonomi og sosiale forhold, forklarer Anne Cathrine da Silva som er generalsekretær i FN-sambandet.

FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål. De fungerer som verdens felles arbeidsplan som skal bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og til å stoppe klimaendringene innen 2030.

– Det fine med FNs bærekraftsmål er at de ser på årsakene og at målene er utformet slik at det er mulig å sette inn konkrete tiltak. Derfor har det også vært nødvendig å utforme 169 delmål i tillegg. Dette kan kanskje virke overveldende, men det er viktig for å se helheten og for å forstå hvordan ting henger sammen, fortsetter da Silva.

Globale utfordringer og lokale tiltak

For å nå bærekraftsmålene må alle land gjøre noe. Det er også viktig at vi gjør tiltak her hjemme. Når målene er så store blir spørsmålet hva den enkelte bedrift, eller hva den enkelte ansatte kan gjøre selv.

– Jeg tror svaret på mange av disse utfordringene ligger i innovative løsninger for en bærekraftig verden, for eksempel innen teknologi. Norske bedrifter kan bidra til å oppfylle bærekraftsmålene ved å produsere varer og tjenester på en måte som ikke skader miljøet, og som samtidig sikrer et anstendig arbeidsliv, sier da Silva.

Sentrale elementer i den norske modellen er en omfattende velferdsstat, høy yrkesdeltakelse, et velorganisert arbeidsliv med et godt fungerende trepartssamarbeid mellom myndigheter og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner samt inntekter som er jevnt fordelt.

– Det er mange som ser opp til det vi har fått til i Norge. Vi har blant annet hatt en veldig viktig rolle i ILO, FNs arbeidsorganisasjon, årsaken er hvordan vi har klart å organisere det norske arbeidslivet. Bedriftene må også tenke bærekraft på mange andre områder. Når de kjøper inn varer må de for eksempel ha rutiner for å sjekke at varene er produsert på en etisk forsvarlig måte, både når det kommer til miljø og til arbeidskraft. Den norske modellen har skapt små forskjeller, men ulikhetene vokser også her i Norge. Det kan sikkert være utfordrende, men jeg tror det er en veldig god investering og at de bedriftene som tar FNs bærekraftsmål på alvor også er de bedriftene som kommer til å kunne henge med på utviklingen og vil overleve i fremtiden, fastslår da Silva.

FNs bærekraftsmål:

  • Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.
  • Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 
  • FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global arbeidsplan for land, næringsliv og sivilsamfunn.
  • Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og nesten ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse.