– Korrupsjon er ødeleggende for økonomisk og sosial utvikling, og det undergraver den redelige konkurransen i markedet og påfører de som følger reglene tap, sier Gro Skaaren-Fystro, i Transparency International (TI), som arbeider med å hjelpe bedrifter og det offentlige til å forhindre korrupsjon.

I slutten av februar lanserte TI en indeks som rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor i landet. På toppen av indeksen finner vi land som New Zealand, Danmark, Norge og Finland. Nederst på indeksen finner vi landene med mest korrupsjon, Somalia, Sør-Sudan og Syria. Selv om Norge er et av landene i verden med minst korrupsjon, vet vi at det foregår her også.

– De siste ti årene har det blitt avdekket flere korrupsjons- eller korrupsjonsrelaterte saker tilknyttet selskaper hvor staten er deleier. Fellesnevneren for disse selskapene er at de arbeider i markeder og land hvor korrupsjon er mer utbredt, sier Skaaren-Fystro.

I 2014 ble et av Norges største firmaer, Yara, dømt til å betale en rekordstor bot på 295 millioner kroner. Selskapet opererte den gangen i land som Libya, India og Russland.

– Norske selskaper skal ikke nødvendigvis unngå forretningsvirksomhet i land med store korrupsjonsutfordringer. Men det fordrer at selskapene er grundige i arbeidet med å forebygge korrupsjon, forstår hvilken risiko de utsetter seg for og praktiserer nulltoleranse for korrupsjon. De må ha oppdaterte etiske regelverk og vise åpenhet i regnskaper, budsjetter og eierskap, sier Skaaren-Fystro.

TI forsøker å være en konstruktiv partner for å støtte opp om disse anbefalingene, og har blant annet i samarbeid med sine medlemsbedrifter gitt innspill til prinsipper for antikorrupsjon i offentlig eide selskaper som ble lansert tidligere i år.

Etikk og åpenhet

– Vi bekjemper korrupsjon i samarbeid med ulike interessentgrupper og oppfordrer norske selskaper til å være en aktiv deltaker med gode etiske retningslinjer og forsvarlig forretningsdrift. Norske selskaper kan gå foran med gode eksempler og bidra til positiv næringsutvikling i vanskelige markeder.

– Åpenhet er avgjørende for forebygging og avdekking av korrupsjon. Bedrifter som publiserer informasjon som er relevant for korrupsjonsbekjempelse viser at de tar utfordringen på alvor og at de ønsker å være en aktiv del av løsningen. Nulltoleranse for korrupsjon gjelder uavhengig av hvilket marked man opererer i.

Korrupsjon kan ha mange ulike uttrykk, og det er ikke alltid lett å bedømme hvor grensen går for etisk forretningsdrift. Den enkeltes dømmekraft settes på prøve i møte med dilemmaer og det finnes ikke alltid et fasitsvar på hva som er riktig å gjøre. TI Norge har utviklet verktøy for å hjelpe bedriftene til å manøvrere i gråsonen mellom etisk og habil forretningsdrift på den ene siden og straffbar korrupsjon på den andre. Du kan finne dette på deres nettsider.

Non-profit i 20 år

TI ble etablert i 1993 i Berlin, seks år senere etablerte de seg i Norge. Per i dag har de avdelinger i over 100 land.

– Vi samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. Vi arrangerer seminarer og foredrag som skal opplyse bedrifter om korrupsjon og motvirkende tiltak, avslutter Skaaren-Fystro.

TI Norge har i dag over 100 medlemmer i både privat og offentlig sektor.