Når burde man starte å planlegge et eierskifte?

Eierskifte kan være naturlig der virksomheten og eiers forhold har utviklet seg slik at det er naturlig at nye eiere overtar. Skal man få best mulig resultat er det viktig å starte planleggingen så tidlig som mulig og ha en samlet plan over hele prosessen, helt fra første idé til signert kontrakt. Skattemessige hensyn vil ofte tilsi at man bør foreta omstruktureringer forut for en transaksjon. Det kan være fordel om dette gjøres så tidlig som mulig, blant annet for å unngå skattemessig gjennomskjæring.

 

Hvordan kan man redusere risikoen i en transaksjon?

Risiko er særlig knyttet til den skattemessige behandlingen, men man må identifisere risikomomenter i den konkrete transaksjonen. Ofte vil partene ha en forutsetning om at en transaksjon skal kunne gjennomføres uten skatt, men dette forutsetter ofte at en formell fremgangsmåte er fulgt. Består en transaksjon av flere ledd må man sikre at eiendeler og verdier i transaksjonen videreføres. For kjøper vil verdiene ofte kunne sikres gjennom prestasjonsavhengig vederlag, noe som også reiser skattespørsmål. Grundige forundersøkelser, forhåndsuttalelse om skatt, kan redusere risikoen.

 

Hvilke er noen av de mest kritiske årsakene til at fusjonering av virksomheter mislykkes?

Det klart viktigste årsaken til at fusjoner mislykkes er at man ikke oppnår de kommersielle virkninger man så for seg. Årsak til at man kommer galt ut er ofte sviktende planlegging og tilrettelegging, og at man overser ulikheter i organisasjon og kultur. Et annet eksempel er mva-lovens regler om justering av inngående mva ved overdragelser, som også gjelder ved fusjon. Justering kan unnlates dersom mottaker overtar justeringsforpliktelsen. Her må bestemte formelle krav være oppfylt, og det kan bli dyrt å bomme.

 

T: +47 23 30 86 00 
E: post@dalan.no
Adresse: Fr. Nansens plass 6, 6. etg., 0160 Oslo, Pb 1214 Vika, 0110 Oslo