- Eierskifte av familieeide bedrifter er personlig for de det gjelder og det er viktig at prosessen har mest mulig takhøyde slik at alle alternativer og konsekvenser blir vurdert skikkelig. Det overhengende målet bør være at en kommer igjennom prosessen på en slik måte at familiemedlemmene er like gode venner som før man startet på den, sier Ingvild Vartdal som er advokat i Adviso Advokatfirma AS.

Det første man bør vurdere er om det finnes kvalifiserte arvinger, og hvis det er det, at de ønsker å overta. Hvis dette ikke er tilfelle kan det være at det mest riktige valget er at familiebedriften selges.

Overføring av eierskap

Det er selvsagt to helt ulike prosesser som skal gjennomføres avhengig av om det er snakk om et eksternt salg kontra et generasjonsskifte. Dersom selskapet skal føres videre i familien må det avklares hvordan aksjene i selskapet skal fordeles mellom arvingene. Da er det også sentralt å bestemme seg for hvordan aksjene skal overføres; er det som gave, arv eller via et salg?

- Ofte kan det være arvinger som ikke skal være med i den videre driften av selskapet. Da kan det bli snakk om en utløsning av disse ved for eksempel et utkjøp eller at aksjene deres innløses. Hvis selskapet har god likviditet velger man kanskje at utløsningen finansieres av selskapet, sier Vartdal.

Gavesalg

Mange eiere har opplevd å ha lite lønn, men har kanskje tatt ut utbytte isteden. Når aksjene skifter hender vil utbyttet forsvinne, derfor er det viktig å tenke på hvordan man kan sikre seniors og ektefellens økonomi for fremtiden.

- Dette kan i noen tilfeller løses ved at det gjennomføres et gavesalg mellom senior og junior i form av en selgerkreditt. Senior har kanskje større behov for løpende inntekter enn et stort engangsbeløp, og da kan for eksempel selgerkreditten nedbetales over fem eller ti år. Når strukturen legges må man naturligvis også ta hensyn til hvilken skatteposisjon som både senior og junior er i, slik at begge parter kommer ut best mulig ut av den løsningen man faller ned på.

Reguler eierforholdet

- Når eierskapets form er valgt, anbefaler vi ofte at forholdet mellom aksjonærene reguleres gjennom en aksjonæravtale. Da kan man innføre ulike aksjeklasser, som gir ulik stemmerett. Ofte deler man det økonomiske likt i en slik avtale, mens beslutningsmyndigheten for eksempel bare skal utøves av de eierne som er aktive i driften. Dette kan være en god ordning hvis det er generasjoner med mange ulike grener og mange aksjonærer.

- Aksjonæravtalen bør også ha regler for hvordan utløsning skal skje dersom aksjonærer ønsker å selge seg ut, sier Vartdal avslutningsvis.