– I familieeide bedrifter anses gjerne generasjons- og eierskifte som «den vanskelige samtalen» – og derfor utsettes den, sier Kristin Hegstad, advokat og partner i Brækhus Dege.

Alle eierskap går før eller siden mot slutten. Enhver virksomhet som ikke avvikles, skal enten selges eller arves. Men om generasjons- og eierskifte er aldri så naturlig – så er de like fullt forbundet med berøringsangst.

– Det mest grunnleggende spørsmålet er om noen i familien skal overta eller om et salg ut av familien er mest sannsynlig. Vårt råd er åpenhet, fortsetter Hegstad.

– Ofte er det for eksempel nødvendig å bevisstgjøre potensielle arvinger om at virksomhetens interesser må stå sentralt i vurderingen av hva som er best å gjøre. Det som kan være store verdier i dag kan raskt forvitre dersom virksomheten overføres til noen som egentlig ikke vil eller kan, eller man får med en familiekonflikt på kjøpet.
 

Vi lever i en tid der evnen til omstilling i en stadig mer digitalisert verden er en viktig suksessfaktor, legger hun til.

– Det i seg selv er en god grunn til å slippe den yngre generasjon til i tide.

– Ganges med fem

Videre viser studier at vekst og lønnsomhet i mindre bedrifter, der eieren er sentral, gjerne avtar når eieren runder 55 år.

– Ved generasjonsskifter er det særlig viktig at den eller de som eventuelt skal overta kommer inn i driften så tidlig som mulig, sier Toralv Follestad, partner og kollega i Brækhus Dege.

– Å planlegge salg med gjennomføring den dagen man selv tenker å gå av med pensjon er ingen god ide. Som med mye annet kan tiden du tror det tar ganges med fem.


Begge presiserer betydningen av at rådgivere involveres tidlig:

– For å ivareta hensynene til virksomheten er det ofte nødvendig å begynne med en analyse av denne, begynner Hegstad.

– Dette er økonomene flinke til. Videre reiser et generasjons- eller eierskifte arverettslige, selskapsrettslige og skatterettslige problemstillinger, og her kommer vi advokater inn. Vår erfaring er at mange undervurderer hvilke konflikter et generasjonsskifte kan skape i en familie. Det har en betydelig verdi å unngå dette gjennom avtaler og ikke minst åpenhet og diskusjoner med de berørte. Det kan da være svært nyttig med bistand fra en erfaren rådgiver, allerede tidlig i prosessen.

Forberedelser

Follestad anbefaler å begynne med en bred gjennomgåelse, knyttet til spørsmål som: Hva er virksomhetens styrker og svakheter? Hvordan ser fremtiden ut? Er det behov for store investeringer eller er det man driver med svært konkurranseutsatt? Er avtalene virksomheten er part i gode nok? Hva kan gjøres for å beholde nøkkelpersonell etter et generasjonsskifte?

– Dette bidrar til å identifisere om noen i familien kan og vil overta, eller om salg av virksomheten er det beste, sier han.

– Ved å identifisere svakheter kan man arbeide med å forbedre og styrke virksomheten før et generasjonsskifte, eller forberede neste generasjon på hva en overtagelse vil innebære.

Nettopp i slike sammenhenger bør man vite hvilke verdier man faktisk snakker om, sier han.

– Særlig dersom en av flere søsken skal overta alt – og andre skal få hytter og hus.
Om det er flere som skal overta, bør premissene for dette kartlegges. Skal alle arbeide i virksomheten? Hvem skal gjøre hva? Hva om noen ønsker å selge i fremtiden? Oppsummert er det en rekke forhold å ta hensyn til og det meste kan reguleres i avtaler.

Skattehensyn

I de fleste tilfeller er også skatt et sentralt tema:

– Eksempelvis kan det av skattehensyn være hensiktsmessig med et holdingselskap, hvis man ikke har det allerede, sier Follestad.

– Årsaken er at det alt vesentlige av aksjeinntekter i form av utbytter og gevinster er skattefrie. Og til sist: Vil arveavgiften bli gjeninført ved et regjeringsskifte neste år? Vi arbeider nå med flere generasjonsskifter som er foranlediget av frykten for dette.