Den største pengesekken er det Innovasjon Norge som sitter på. De dekker et bredt spekter av bedrifter som har mulighet til å få forskjellige typer tilskudd.

Generell bedrifts- og prosjektfinansiering

Dette er for bedrifter i alle størrelser, fra de minste til de største, i alle næringer. Bedriften kan få både lån og garantier, men også tilskudd. Her kan du søke om penger til utbygging, modernisering, utvikling eller nyetablering. Det er mulig å søke om støtte til investeringer av utstyr bedriften din måtte trenge.

Dersom du søker støtte til forprosjekt som for eksempel en utredning er det en rekke faktorer Innovasjon Norge legger vekt på i søknaden du sender.

 • Prosjektet skal bidra til økt verdiskapning og sysselsetting i Norge.
 • Det må bidra til lønnsomhet for bedriften.
 • Forretningsplanen må være realistisk.
 • Graden av innovasjon, med andre ord; hvor nyskapende er prosjektet eller bedriftens øvrige virksomhet?
 • Hvor stort potensial ligger det i prosjektet i et internasjonalt marked.
 • Hvor avgjørende er støtten man søker om for gjennomføring av prosjektet?
 • Bedriftens praktiske evne til å gjennomføre og utnytte resultatene av prosjektet.
 • Bedriftens konkurranseevne.
 • Relasjon til eventuelle samarbeidspartnere.
 • Bedriftens evne til å betjene gjeld, og sikkerhetsdekning for lån.

Innovasjon Norge har også stort fokus på at virksomheter har et bevisst forhold til samfunnsansvar og hvordan miljøet påvirkes. Det gjelder både ved gjennomføring av prosjekter og når man skal begynne å utnytte resultatene av prosjektet.

Etableringstilskudd

Her kan alle bedrifter og enkeltmannsforetak som ble registrert for mindre enn tre år siden søke. Man søker om støtte enten til fase én som er markedsavklaring.

Det kan innebære gjennomføring av:

 • kundeundersøkelser og markedskartlegging.
 • brukerstudier og annen kartlegging.
 • testing og videreutvikling av idéen eller løsningen.
 • kostnader knyttet til nettverksbygging og kompetansehevende tiltak.

Her kan man få støtte på mellom 50.000 og 150.000 kroner, avhengig av hvor stort prosjektet er.

Fase to er kommersialisering av forretningsidéen.

Dette innebærer at du har:

 • fått avklart behovet for din idé gjennom praktisk anerkjennelse hos potensielle kunder.
 • behov for å avklare om forretningsmodellen er riktig innrettet for det markedet du skal inn i.
 • behov for å gjennomføre aktiviteter knyttet til videre kommersialisering.

Aktuelle aktiviteter kan være praktisk produkt- og tjenesteutvikling, beskyttelse av immaterielle rettigheter, som vil si patent. Eller utvikling av merkevarestrategi og praktisk merkevarebygging som gjør at bedriften sikrer seg en helhetlig introduksjon til markedet ved lansering.

I fase to kan man få innvilget inntil 800.000 kroner, men kravet til egenfinansiering vil være høyere enn i fase to.

Støtte rettet mot internasjonale marked

Innovasjon Norge har også en støtteordning rettet mot bedrifter som ønsker å fokusere på det internasjonale markedet, kalt IFU/OFU. Programmet er åpent for alle bransjer, men forutsetter at forretningsidéen bygger på en samarbeidsavtale mellom en leverandørbedrift, som er den som søker om tilskudd, og en kundebedrift. Det vektlegges at kundebedriften er ledende i sin bransje eller marked, og har et sterkt behov for din løsning.

Mengde støtte regnes ut prosentvis, og avhenger av det totale prosjektbudsjettet og størrelsen på søkerbedriften.

Drømmer du om miljøforbedringer?

Da har Innovasjon Norge en egen støtteordning for deg. Den fokuserer på forretningsidéer som vil utvikle teknologi som forbedrer miljøet. Dette gjelder også støtte til bygging av demonstrasjonsanlegg. Alle bedrifte, uavhengig av bransje og størrelse, står fritt til å søke. Men det gis ikke tilskudd til påbegynte prosjekter.

Støtte til utviklingskostnader omfatter:

 • Kostnader til prosjektering av test- og demonstrasjonsanlegg.
 • Investeringskostnader ved bygging av anlegget.
 • Kostnader i forbindelse med igangkjøring og testing etter driftsstart.

Det er mye penger å hente hos Innovasjon Norge, men det viktigste er å bruke god tid for å kunne fremlegge en gjennomtenkt, detaljert og helhetlig søknad. Husk, det er mange andre som søker også.

Forskningsrådet

Innovasjon Norge er ikke de eneste med penger å dele ut. Forskningsrådet sitter på mange millioner som de vil bruke på gode idéer og forskning.

En av deres bredeste ordninger er Skattefunn, og er åpen for alle bedrifter som er skattepliktige i Norge. Den fungerer slik at bedriften får innvilget skattefradrag, 20 prosent for små og mellomstore bedrifter, og 18 prosent for store bedrifter, på skatteoppgjøret. Man kan få dette fradraget til tross for at bedriften ikke går i overskudd. Isåfall vil penger bli utbetalt ved skatteopgjør.

Ordningen omfatter skattefradrag når bedriften..

 • skal utvikle en ny eller bedre vare/tjeneste eller produksjonsprosess.
 • har et målrettet og avgrenset prosjekt for oppnå dette.
 • kan vise til at de vil ha nytteverdig av resultatene.

Det er likevel ikke ubegrenset med fradrag man kan få, men det er høyt under taket og det ble hevet betraktelig i 2015.

Fradragsgrunnlag:

 • Kostnader ved forskning/forprosjekt utført av bedriften selv har en øvre ramme på 15 millioner kroner per inntektsår (opp fra åtte millioner i 2014).
 • Kjøp av forskning fra FoU-godkjente institusjoner har en øvre ramme på 33 millioner kroner per inntektsår (opp fra 22 millioner i 2014).
 • Totalen av egenutført og innkjøpt FoU kan ikke overstige 33 millioner.
 • Maksimal timesats for egne ansatte er 600 kroner per time. Det kan føres inntil 1850 timer per ansatt, per år.
 • Bedrifter som har flere godkjente prosjekter gående samtidig må være klar over at rammen gjelder per bedrift, og ikke per prosjekt.

*FoU er en samlebetegnelse på offentlig godkjente forskningsinstitusjoner/kompetansemiljø.
Bedriften må selv kreve skattefradraget og fylle ut korrekt skjema for dette. Finnes på Forskningsrådets nettsider.

Forny2020

Dette er støtteordning som er myntet på å stimulere praktisk anvendelse av allerede eksisterende offentlig forskning. Målet er å bringe forskningsresultatene over i kommersialiseringsfasen. Programmet gir støtte til nystartede bedrifter og kommersialiseringsaktører.

Dette omfatter konkrete kommersialiseringsgrep som:

 • å verifisere og dokumentere at forskningsresultatene kan anvendes.
 • å gjøre forskningsresultater klare for kommersialiseringsprosessen.
 • å skape attraktive investeringsobjekter av forskningsresultater med kommersielt potensial.

Forny2020 samarbeider med sju kommersialiseringsaktører.

Pes2020

Dette er en spennende støtteordning for de som ønsker seg inn på det internasjonale markedet. Pes2020 er en prosjektetableringsstøtte som skal stimulere norsk deltagelse i forskningsprosjekter i EU, EUREKA og EØS. Støtten brukes til å forberede søknader eller prosjektforslag til programmer utlyst av Forskningsrådet, som er åpne for norsk deltagelse. Bedriften kan få innvilget inntil 500.000 kroner per år.

Kommunale næringsfond

For de som drømmer om å stimulere sysselsetting, og bidra til verdiskapning i lokalmiljøet bør sjekke ut hvor mye kommunen kan bidra med. Hvert år får fylkeskommunen tildelt midler som er øremerket regional utvikling. Disse midlene distribueres videre til hver enkelt kommune i såkalte kommunale næringsfond.

I retningslinjene fra Regjeringen skal pengene brukes på alt fra bedriftsutvikling til IT-prosjekter, investering i utstyr og markedsføring.

Les mer på Regjeringen.no, og ta kontakt med din kommune for å høre hvordan de kan bidra til din bedriftsidé.

Privat sektor

Det er selvsagt ikke bare det offentlige som oppmuntrer til innovasjon og bedriftsutvikling. Det private næringsliv deler ut betydelige midler, bare på en litt annen måte, gjennom investeringsfond fokusert på spesifikke bransjer og marked, stipend og legater. Det finnes et stipend og legat for omtrent hva som helst.

Enkleste måten å få en fullstendig oversikt på er å kjøpe legathåndboka og sette av tid til lesning, for her er det mye å velge i.

Ikke la det bli med tanken - det er mange som vil investere i dem.
Startditteget.no ønsker deg lykke til!