Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør, Hovedorganisasjonen Virke

Sosialt entreprenørskap bringer videre en stolt tradisjon i Norge der engasjerte, private aktører bidrar til mangfold i velferdsproduksjonen.

Madsen mener samfunnet trenger sosial innovasjon for å løse en rekke samfunnsutfordringer. Hun understreker at de sosiale entreprenørene er en del av næringslivet, men at de i hovedsak bygger forretningsmodeller rundt nye løsninger på samfunnsutfordringene.

– Dette er virksomheter hvor verdiene og forretningskonseptet korresponderer. Det inspirerer og vi vil bringe det ordinære næringslivet tettere inn i samarbeidet med de sosiale entreprenørene, slik at vi sammen kan bygge en verdiskapende velferdsmodell, sier en engasjert Madsen.

Madsen viser til at Produktivitetskommisjonen fremhever behovet for økt innovasjon og produktivitet for å kunne opprettholde vårt velferdsnivå, og mener at dette krever evne til omstilling, nysgjerrighet og nytenking.

– De sosiale entreprenørene og innovatørene kombinerer verdier, handlingsnormer og logikk som har utspring fra hver sin sektor. De utfordrer både det offentlige og private næringslivet til å tenke nytt og til å ta nye grep. De løfter frem nye løsninger, også når det gjelder inkludering og integrering, og utfordrer arbeidslivet til å innta en mer aktiv rolle for å motvirke utenforskap, sier Madsen.

Sosial verdiskapning

Interessen for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon er økende og det er mange aktører på banen. Regjeringen har løftet fram sosialt entreprenørskap i Sundvollen-erklæringen. Mange departementer har engasjert seg. Kulturdepartementet, Arbeids- og sosial-, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har tatt initiativer som Kokeboken, flere kartlegginger, Nordisk ministerråds konferanse i Malmø og nye tilskuddsordninger. Men arbeidet og innsatsen er uoversiktlig og lite samlet.

– Det er behov for at vi sammen legger til rette for sosialt entreprenørskapsperspektiv i alle relevante aktiviteter i arbeidslivet, i offentlig og frivillig sektor. Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon gjorde oss i fjor oppmerksomme på at det er et stort behov for en arena som legger til rette for et praktisk orientert innovasjonsarbeid, på tvers av de ulike aktørene. Vi ser nødvendigheten av å tenke på tvers, og utfordre etablerte fagområder og virksomhetsgrenser, forteller Madsen.

Sammen med Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon bygger Virke en slik arena, kalt Virke sosial innovasjon. Virke sosial innovasjon består av sosiale entreprenører og innovatører. Virksomhetene er dagens og morgendagens endringsagenter og deler troen på at enkeltmennesker kan gjøre en positiv forskjell i samfunnet. Virksomhetene er organisert som foreninger, enkeltmannsforetak eller aksjeselskap med ideelle formål, og kjennetegnes ved at de utvikler og benytter ulike metoder og modeller for verdidreven innovasjon.

– Vi vet at entreprenørskap virker og at de sosiale entreprenørene er en viktig drivkraft i samfunnsutviklingen. Det er derfor avgjørende at det legges til rette for de små entreprenørene, og samtidig at muligheter for vekst og utvikling av de gode virksomhetene med det beste arbeidsgiveriet sikres. Fellesskap gir styrke og gjennomføringskraft, understreker Madsen.

Virke innoverer

Virke satser på dette feltet sammen med Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon.

– Vi trenger å gå sammen for å utvikle strukturer der vi kan bruke erfaringene til de sosiale entreprenørene. Vi lærer gjennom å gjøre, og gjennom samhandling tydeliggjøres mulighetene næringslivet har som samfunnsbyggere. Virke vil bidra til at arbeidslivet blir en opplæringsarena. Sammen med noen av de sosiale entreprenørene i Virke sosial innovasjon, jobbes det nå med en felles satsning på Stjernemerking av både ung, motivert arbeidskraft og samfunnsbevisste bedrifter, fortsetter Madsen.

– Vi er opptatt av at vi får en modell for satsning på sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Virke har tidligere erfaring fra Ungt entreprenørskap, og modellen med et dynamisk samarbeid mellom offentlige og private virksomheter, og mellom utdanning, arbeids- og næringsliv. Det er en svært kraftfull modell, avslutter hun.

FAKTA

Hovedorganisasjonen Virke representerer 20 000 virksomheter.

Medlemsbedriftene kommer fra bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet.

Til sammen utgjør de mer enn 225 000 arbeidsplasser.

Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon er en utviklingspartner og en fagarena for samfunnsnyttig innovasjon.

Senteret består av sosiale entreprenører, innovatører og gründere, samfunnsbevisste bedrifter, kommuner og frivillige organisasjoner, samt et nettverk av forskere og akademia.

Virke sosial innovasjon er en sektorovergripende arena, etablert av Hovedorganisasjonen Virke og Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon.

Virke sosial innovasjon bidrar gjennom å bygge kompetanse, spre erfaringer, vise sosiale effekter og jobbe med de politiske rammebetingelsene til det beste for fremtidig arbeidsliv og velferd.