Hvorfor selge fordringer?

  • Frigjør kapital som kan investeres i kjernevirksomheten. Har man ikke nødvendig likviditet, vil selskapet lett få problemer med å betale egne regninger. I tillegg vil man oppnå lavere administrative kostnader og forebygger tap på krav.
  • Gir høyere avkastning ved investering i kjernevirksomhet kontra bundet kapital i misligholdte fordringer.
  • Oppnår reduserte kostnader. Har man bundet opp mye kapital i kundefordringer, kan det være lurt å se på alle rutiner i dette – fra bestilling til betaling.
  • Umiddelbar resultateffekt. En dårlig cash flow er en temperaturføler på hvor sunn bedriften er. God likviditet gir handlefrihet.
  • Forutsigbarhet i alle ledd av faktureringsprosessen. Forutsetningen for å lykkes med dette, er gode systemer når det gjelder kundedata og vedlikeholdsrutiner. Videre bør det være mulig å selektivt behandle kunder, og etablere gode purresystemer.

 

Factoring, eller å selge fordringer, er et finansielt verktøy som i første omgang sikrer bedre likviditet i bedriften. I utgangspunktet kan alle bedrifter benytte seg av dette. Å selge en faktura er det samme som å selge en fordring. Dersom kunder betaler fakturaene sine sent, fungerer i praksis bedrifter som bank for kundene, siden de gir kreditt. Ved å selge fordringer, unngår du å være bank, samtidig som du sikrer egen likviditet.

Få inn utestående beløp

Der hvor banker tradisjonelt er opptatt av klienten og vedkommendes betalingsevne, er en factoringvirksomhet mer opptatt av kundeporteføljen. Det vil si at de for eksempel kan kjøpe fakturaer til helt nye bedrifter, basert på kundegrunnlaget til bedriften.

– Det stemmer, sier Jan Fredrik Haraldsen, direktør i Finansieringsselskapenes Forening.

– I dagens konkurranseutsatte marked har bedriftene større behov for å fokusere på kjernevirksomheten. Da blir det en ekstra belastning å måtte styre fakturaer og utestående fordringer, forteller han.

– En løsning med factoring der du selger porteføljen av fordringer kan være en gunstig løsning, spesielt for små eller mellomstore bedrifter med mange fordringer til private. For eksempel vil håndverkerbedrifter som får inn utestående beløp, få større forutsigbarhet på likviditetsstrømmen. Slik vil de i mindre grad være avhengig av kassakreditter i den daglige driften.

Øk betalingsviljen

Selv om fordringen ikke er endeligoverdratt før den er betalt, og en fordring som misligholdes i utgangspunktet vil bli returnert, er det stor enighet om at å selge fordringer øker betalingsviljen.

– Ja, mange bedrifter opplever at mange er trege med å betale regninger fra et firma de ikke kjenner så godt. Vi ser også at bedrifter bevisst utsetter å betale fakturaer og skaffer seg da en rimelig form for kreditt på bekostning av et annet firma. Ved å la et profesjonelt selskap overta fakturaen, øker betalingsviljen betraktelig, spesielt fordi fakturaen følges opp av et selskap som har innkreving av fordringer som hovedgesjeft, sier Haraldsen.

Det er ikke bare små bedrifter eller håndverkere som kan ha nytte av factoring. Større virksomheter med store fakturamengder vil også kunne dra nytte av en slik løsning. Det handler om å skape lønnsomhet for begge parter: Både selger og kjøper skal tjene på løsningen, dette på tross av forskjellig fokus og innfallsvinkel.

Kan overdras fritt

– I utgangspunktet kan fordringer overdras fritt, sier Haraldsen.

– Unntakene er fordringer på lån, som krever finanskonsesjon eller samtykke fra låntager. Kjøp av fordringer før forfall krever også finanskonsesjon. Innfordring av misligholdte fordringer krever dessuten inkassokonsesjon, forklarer han.