Vivienne Karlsen - Head of Aditro Enterprise Norway

 1. Hva er de største utfordringene når det kommer til utsetting av tjenester i dag?
  Kundens oppfatning er ofte at alt er «på stell» i dag, og det kan bli en sovepute for ikke å gjøre noe. Det kan for eksempel være gamle spesialordninger som lever videre. «Det har alltid vært slik». Ledelsen har muligens en annen oppfatning av virkeligheten enn lønns- og HR medarbeiderne, som underrapporterer behovet for endring.
   
 2. Hva ser du som den største fremtidige utfordringen for sourcing bransjen?
  Jeg ser ingen spesielle utfordringer, kun spennende muligheter. I tider med litt økonomisk usikkerhet, er outsourcing ofte et av de grepene bedrifter kan ta for å minimere risiko.
   
 3. Hva er fordelene med utsetting av tjenester?
  - Forutsigbart kostnadsnivå
  - Forutsigbar tjenesteleveranse og kvalitet regulert gjennom gode avtaler
  - Får ta del i fremtidig automatisering og effektivisering
  - Redusert avhengighet av bedrifts-intern kompetanse, mindre sårbarhet.
   
 4. Hvorfor er lønn og HR en tjeneste som bør settes ut?
  Disse tjenestene er ikke strategiske for bedriften, men innebærer prosesser som er viktige for alle bedriftens ansatte. Vi opplever ofte at bedriftene har begrenset med ressurser til å håndtere disse prosessene, og har kanskje ikke backup ved fravær. Til tross for dette blir fagområdet Lønn og HR stadig mer spesialisert. Ved å outsource tjenestene får man tilgang til et stort fagmiljø som sikrer korrekt behandling.

 

Bård Jacobsen - Leder, Marcello Consulting AS

 1. Hva er de største utfordringene når det kommer til utsetting av tjenester i dag?
  Ofte kan det være knyttet stor skepsis til om tjenestetilbyder faktisk er i stand til å ta over tjenestene på en tilfredsstillende måte - og ikke minst om de vil gi den oppfølging som kunden har behov for. De seriøse aktørene vil ivareta kunden godt, og det er sentralt ha gode rådgivere som sørger for å geleide kunden gjennom transisjonsprosessen. Det er utfordrende å endre fokus fra at kundens medarbeidere går over fra et driftsfokus til et forvaltningfokus av de tjenestene som de setter ut. Det krever god endringsledelse å få til denne omstillingen, og det er helt nødvendig for at kunden skal dra full nytte av tjenesteutsettingen.
   
 2. Hva ser du som den største fremtidige utfordringen for sourcing bransjen?
  Om vi ser på bransjen i Norge så blir vi åpenbart utfordret av et globalt tilbydermarket. Det høres kanskje litt klisjeaktig ut, men det er nok en realitet. Som lokale aktører kan vi tilby nærhet til kunden, forståelse av hva som er viktig for kunden og evnen til å levere dette. Videre så er det en trend at flere selskaper av litt størrelse vil ha hybrid løsningen hvor en del tjenester kjøpes og integreres med onpremis (legacy). Det gir en kompleks arkitektur som krever en del kompetanse og forståelse for ikke bare hvordan dette integreres og forvaltes men også hvordan sikkerhet knyttet til dataene ivaretas.
   
 3. Hva er fordelene med utsetting av tjenester?
  Det er mange fordeler ved å kjøpe rene tjenester - lavere kost, høyere tjenestekvalitet og fleksibilitet for å nevne noen. For tjenestetilbyderne så er det å levere høy tjenestekvalitet å regne som core business. Det legges ned svært mye tid og resurser på å etablere tjenester som er konkurransedyktige både på kvalitet og kost. For kunden vil de kun forholde seg selve tjenesteleveransen og bruk av denne, de trenger ikke forvalte kompleks underliggende infrastruktur og bemanning.
   
 4. Hvorfor er «APM» et område som bør settes ut?
  Application Performance Management(APM) er et krevende fagområde. Vi ser at flere kunder flytter fokus over fra bare  å måle serverkapsiteter til å måle hvordan brukerne av tjenesten faktisk opplever tjenesten. Som regel er det er forretningsiden som etterspør denne muligheten for analyse. APM er et meget viktig verktøy for å gi “transparancy” i komplekse verdikjeder og måle disse helhetlig. Flere selskaper har APM installasjoner som ikke brukes optimalt, ved å kjøpe APM som tjeneste vil kunden nyte godt av tung ekspertise som danner grunnlag for analyse som virkelig gir verdi.

 

Hans Vigstad - Direktør Atea Outsourcing Services.

 1. Hva er de største utfordringene når det kommer til utsetting av tjenester i dag?
  Den viktigste suksessfaktoren for en vellykket tjenesteutsetting av IT, er en gjennomtenkt og veldefinert sourcingstrategi med leveransemodeller som fremmer kvalitet, effektivitet og lave kostnader. Det er fortsatt mange fallgruver å gå i om ikke gjennomføringen er forankret i en god plan med realistiske tidsrammer. Avhengig av strategi så er det forskjellige måter å realisere dette på, enten man velger å tjenesteutsette enkelte deler av sin IT-drift, om man velger å sette ut hele IT-driften, eller om man legger en plan, sammen med en partner, hvor man gjør denne reisen sammen over tid.
   
 2. Hva ser du som den største fremtidige utfordringen for sourcingbransjen?
  Markedet er i sterk endring og dette kommer til å vedvare i årene fremover. Forenkling av tjenestetilbud er noe som markedet etterlyser, men vi ser at det kan bli mer komplekst. Videre må bransjen underlette samarbeidsformer mellom leverandører på en enkel måte.  Da snakker vi om multisourcing og hybride leveransemodeller. I relasjon til sistnevnte så vil det også være behov for tydeliggjøring av aktører i markedet som aktivt går inn og tar denne rollen overfor sine kunder. Standardisering for å forenkle og behovet for fleksibilitet er motpoler som aktørene i bransjen må håndtere.
   
 3. Hva er fordelene med utsetting av tjenester?
  Tjenesteutsette enten hele eller deler av it-driften gir forutsigbarhet og tilgjengelighet på riktig kompetanse. Dette både i termer av leveransekvalitet og kostnader på IT.  At man slipper store investeringer på IT som binder kapital og bygger balanse er positivt, og stort sett alle aktørene i markedet har nå dynamiske prismodeller der hvor det betales etter forbruk. Kunder deler på IT-utvikling med andre hos samme leverandør, og versjonsoppgraderinger og nye løsninger kommer i takt med utviklingen hos produsent. Sikkerhet er viktig og dette ivaretas av ressurser med høy kompetanse innenfor sitt fag. Velger man å sette ut sin IT, gir dette en høyere grad av kontroll og forutsigbarhet. Videre kan man da fokusere på sin kjernevirksomhet.

 

Petter Whittingham Blom - Itera

 1. Hva er de største utfordringene når det kommer til utsetting av tjenester i dag?
  Når man velger å utsette tjenester er det viktig at virksomhetens prosesser og støttesystemer er mest mulig ryddige for at en ekstern partner skal kunne overta ansvaret på en god måte. Vår erfaring er at det som regel er behov for å gå opp, optimalisere og tilpasse dette i fellesskap mellom kunde og leverandør. Her ser vi at slike ting som detaljert  kunnskap om kundens virksomhet , operasjonell nærhet og kulturell match mellom kunde og leverandør spiller en vesentlig, ofte undervurdert rolle.
   
 2. Hva ser du som den største fremtidige utfordringen for sourcing bransjen?
  Et allerede eksisterende prispress vil forsterkes gjennom globalisering, der stadig nye aktører finner veien inn på det norske og nordiske markedet. Dette kan medføre at mange får et ensidig fokus på kortsiktig økonomisk gevinst, og glemme at en viss nærhet og kunnskap om lokale forhold og forretningsklima er en forutsetning for innovasjon, digitalisering og langsiktig verdiskapning. 
   
 3. Hva er fordelene med utsetting av tjenester?
  De tre største fordelene er attraktive for de fleste:
  Frigjøring av kapasitet: repetitive oppgaver kan for eksempel flyttes med minimale behov for opplæring og oppfølging. 
  Økt kvalitet: man får mer verdi for hver krone. Timepriser er lavere, og man kan få utført flere og mer krevende oppgaver innenfor investeringene.
  Tilgang på ekspertise: tilgangen på høyt kvalifisert arbeidskraft er god. Man kan knytte til seg ekspertise i fleksible modeller, uten å måtte ansette i egen organisasjon.
   
 4. Hvorfor er «hybrid sourcing» noe flere burde vurdere?
  Mange finner det utfordrende å rekruttere i et generelt stramt arbeidsmarked. Ved markedssvingninger kan mange også nøle med å inngå faste forpliktelser i form av nyansettelser. Her er vår hybride modell en god løsning. Vi har god tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft gjennom våre sourcingsentre i Slovakia innenfor EU samt i Ukraina. Vi setter sammen lokale og nearshore-baserte ressurser i integrerte team, støttet av felles kultur og leveransemetodikk. Modellen gir kundene våre god fleksibilitet i både kostnader og kapasitet, og sikrer også kunnskap om og forståelse av lokale markeder.