Av Øyvind Schønemann, leder av faggruppen Outsourcing og Offshoring i Den Norske Dataforening

Tusenvis av virksomheter i Norge og i resten av verden har som forretningsidé å hjelpe andre bedrifter å bli bedre og mer konkurransedyktige. De spesialiserer seg på å utføre oppgaver andre bedrifter ikke anser som kjernevirksomhet – og de fokuserer på å bli best på disse oppgavene. Ofte er de mer innovative og besitter mer kompetanse og ressurser på sitt spesialiserte område enn den enkelte bedrift kan opparbeide selv. Stordrift og effektivitet gjør at de i tillegg kan utføre samme oppgave til en lavere kostnad. Dette gir muligheter.

Strategisk verktøy

Sourcing handler om å forstå hvordan bedriften på best mulig måte kan produsere og levere sine varer og tjenester, enten med egne ressurser eller ved bruk av eksterne partnere. Nøkkelspørsmålet er om det er oppgaver man bør gjøre selv – kjernevirksomhet – og hvis ikke, om andre kan gjøre det bedre og til en lavere kostnad. Det er her tusenvis av virksomheter over hele verden gir muligheter, men i et globalt tjenestemarked og med rask utvikling av nye teknologier kan disse mulighetene endre seg raskt. Sourcing er et strategisk verktøy for bedriften, og da må man kjenne til og forstå hvordan bedriften kan utnytte disse mulighetene.

Nye muligheter

De siste årene har mange bedrifter overført arbeidsoppgaver til eksterne leverandører for å fokusere på kjernevirksomheten, redusere kostander og få økt tilgang til kvalifiserte ressurser. Dette gjelder både outsourcing av IT-oppgaver (ITO) og forretningsprosesser (BPO). Bedre teknologier for å automatisere tjenester og arbeidsoppgaver vil endre hvordan disse tjenestene sources. Skytjenester (as-a-service) driver frem forenkling, standardisering og effektivisering av IT-tjenestene. «Robot process automation» (RPA) gir nye muligheter for å effektivisere rutinearbeid. Software med lærende og kognitive evner utvikles for å kunne utføre nye oppgaver der «roboter» kommer til kort i dag.

Nye teknologier og løsninger tas også i bruk av leverandører vi tidligere ikke har tenkt på som sourcing-leverandører. Leverandører som tidligere har levert software-lisenser tar i bruk skyteknologi og tilbyr nå bruk av sin software som skytjeneste (SaaS). Økt utvalg av software som skytjenester gir bedriftene flere muligheter å velge mellom.

Også leveranseprosessene innenfor IT-funksjonen endrer seg. Her tas nye arbeidsmetoder i bruk for å gi bedriften mulighet til raskere å kunne tilpasse seg endringer i eget marked, som smidige (agile) metoder og metoder for å kunne gjennomføre løpende endringer i operative systemer (DevOps).

For de som ønsker å sette ut mindre oppgaver er crowdsourcing en mulighet som har vokst frem de siste årene. Gjennom bruk av internett har man etablert markedsplasser der kunder og et stort antall tilbydere av ulike tjenester enklere kan finne sammen. 

Kompetanse

De nye mulighetene vil påvirke hvordan bedriften utfører egne oppgaver, hvilke tjenester som settes ut, hvilke leverandører som velges og hvor tjenestene leveres fra. Her gjelder det å kjenne tjenestemarkedet og forstå hvordan tjenestene endrer seg og hvilke leverandører som har tjenestene som passer best for din bedrift.

Spesialisering av kompetanse og utvikling av teknologi gir også nye og flere leverandører å forholde seg til. En fordeling av oppgavene på flere leverandører medfører behov for bedre samspill og styring av leverandørene og integrasjon av tjenestene de leverer. Det blir viktigere å kunne håndtere en myriade av leverandører, og å ha evne og fleksibilitet til å utnytte endringer i teknologier, tjenester og leverandørmarkedet over tid.

Sørg for god sourcing-kompetanse og start planleggingen tidlig, så er mye lagt til rette for å kunne utnytte de nye mulighetene.