1. Hva er nearshoring, og hvordan fungerer det i dag?

Nearshoring er et begrep som sier noe om liten geografisk avstand i forbindelse med tjenesteutsetting. Leveransemodellen har blitt populær innen utvikling av digitale kommunikasjonsløsninger, applikasjonsutvikling og IT-leveranser generelt. Nearshoring baserer seg på at hele eller deler av tjenesteleveransen produseres og leveres utenfor Norges grenser, men innenfor Europas grenser. Dette i motsetning til offshoring, der leveransene gjerne skjer fra Asia, India eller Sør-Amerika. I den helt motsatte enden har vi begrepet «onshore», der kun lokale, norske ressurser er involvert.

Hver modell har sine fordeler. For å oppnå den beste modellen for kundene og for det nordiske markedet har vi gode erfaringer med en hybrid modell som kombinerer nearshore og onshore. Vi setter sammen team med lokale ressurser i kombinasjon med våre ansatte i Slovakia og Ukraina. Slik mener vi at vi får med oss det som er styrken fra begge modeller: høy kapasitet og lavere kostnader på den ene siden, og innovasjonsevne og kunnskap om lokalt marked på den andre siden. Rent praktisk løser vi det gjerne slik at lokale konsulenter er rådgivere der tett dialog og lokal kunnskap er viktig, som for eksempel innen strategisk rådgivning, innovasjon, design og arkitektur, mens oppgaver som f.eks prototyping, utvikling, test, implementering og drift utføres av nearshorebaserte ressurser.

2. Hvorfor er dette en modell som flere bør se på, og er det noen spesifikke tilfeller der denne modellen er bedre egnet enn noe annet?

Itera har valgt tre ulike sourcingmodeller. Den ene er en tradisjonell onshore-modell,  den andre er en hybrid modell og den tredje er en ren nearshore modell. I sistnevnte tilfelle tar kunden selv ansvar for prosjekt og personell. Dette er noe vi sjelden anbefaler, da det etter vår vurdering krever en viss erfaring med sourcing. 

Hvilken modell som er best egnet avhenger blant annet av type leveranse, kompleksitet, grad av innovasjon og virksomhetens erfaring med sourcing.  Generelt erfarer våre kunder at en hybrid modell fungerer spesielt godt i prosjekter der det er fokus på innovasjon, kort time-to-market, høy grad av kompleksitet og behov for å skalere opp og ned i ulike faser på volum og type kompetanse.

3. Ved utsetting av tjenester til utlandet, hvordan forholder dere og kundene deres til kontaktpersoner og kontor i utlandet?

De fleste av våre kunder velger en hybrid modell. Da kan de forholde seg til sin lokale kontaktperson hos Itera eller benytte vår 24/7 Service Desk. Våre lokale folk håndterer dialogen videre med sine kolleger i utlandet.

4. Hvordan håndterer dere eventuelle kommunikasjonsutfordringer på tvers av landegrenser og kultur? Finnes det prosesser eller retningslinjer for å unngå problematikk på dette området?

Itera har bygget opp sin organisasjon i Ukraina og i Slovakia med egne ansatte siden 2008. Virksomhetene er vel integrert i konsernet, både med hensyn til verdier, organisasjon, metodikk, prosesser og rutiner, og dette er viktige årsaker til at kundene våre opplever at den hybride modellen fungerer bra. 

For å sikre at språk ikke er et hinder har vi i tillegg norsk språkkurs for våre utenlandske ansatte. Vi har også personell i Norge som snakker ukrainsk og slovakisk. Engelsk er konsernspråk, og det stilles krav til nivået på engelskkunnskaper i forbindelse med ansettelse.

Videre går ledelsesansvaret på tvers av landegrenser, og forvaltning av kontrakter og kunderelasjoner er et lokalt ansvar.

5. Hvilke momenter er det viktig å tenke på når en avtale rundt nearshoring undertegnes?

Det er viktig å være tydelig på målbildet, samt hvilken rolle kundens virksomhet skal ha i leveransen. Dette vil være viktig input for å gi råd om hvilken sourcingmodell som vil egne seg best.

6. Er det andre forretningsområder som kan egne seg for nearshoring i tillegg til IT-området?

Det er en økende trend at flere forretningsprosesser outsources - og da gjerne til lokasjoner øst i Europa.  Her kan vi blant annet nevne eksempler som HR, lønn, call center, regnskap, og fakturering.