Av Hans Solli-Sæther, professor ved Høgskolen i Ålesund og Handelshøyskolen BI

I de siste tre tiår har vestlige bedrifter i stadig større grad fått tilgang til arbeidskraft fra Asia og Øst-Europa. Teknologisk endring som følge av Internett muliggjør global sourcing av produkter og tjenester på tvers av landegrensene. Disse bedriftene utvikler strategier for kostnadsbasert effektivitet - særlig i form av tilgang til arbeidskraft. Det finnes to hovedtyper av jobb i det globale arbeidsmarkedet. Den første typen er produksjonsrelaterte arbeidsplasser i eksportnæringene (for eksempel maritim og møbel). Den andre typen er kunnskapsintensive arbeidsplasser i servicenæringene (for eksempel IT og finans).

Undersøkelser viser at mange av de største bedriftene i Norge har outsourcet eller offshoret én eller flere funksjoner, men langt fra alle lykkes. Typiske problemer som bedriftene opplever er høyere enn forventet produksjonskostnader, uventede transaksjonskostnader, lavere kvalitet enn forventet, mangel på kontroll over ressurser og funksjoner, samt stort kunnskapsgap.

Organisatorisk modenhet for outsourcing, offshoring og backsourcing endres over tid. Den tradisjonelle interne funksjonen har fokus på effektivitet i interne prosesser, tilgang til kvalifiserte ressurser og vedlikehold av bedriftsinterne relasjoner. Når bedriften outsourcet til en ekstern leverandør, er transaksjonen formell og basert på kontrakt, kontrollmekanismer etableres, og relasjonen er mellom kunde-leverandør. Når bedriften flytter produksjon eller tjeneste utenlands til lavkostland så er dette ofte for å redusere kostnader. Kunde og leverandør geografisk adskilt har forskjellig språk, kultur og tidssoner, og har asymmetrisk kunnskap og økonomisk makt. Backsourcing kan defineres som det å ”hente hjem tidligere outsourcet aktiviteter etter hvert som kontrakter utløper eller sies opp”.

Enkelte hevder at backsourcing er å gå tilbake til start, men det kan også argumenters for at bedrifters modenhet vokser fra intern produksjon, via outsourcing og offshoring, til backsourcing.

I alle faser er kostnadsbetraktninger viktig – uansett sourcing er målet å minimere kostnader og oppnå operasjonell effektivitet. Et annet viktig element er ressurser – det handler om å integrere og utnytte kompetanse hos interne og/eller eksterne ressurser. Et tredje område er det relasjonelle – som handler om å etablere gode samarbeidsforhold mellom partene, legge til rette for utveksling av informasjon og  kunnskap, og samtidig forhindre at opportunistisk oppførsel oppstår.

Enkelte hevder at backsourcing er å gå tilbake til start, men det kan også argumenters for at bedrifters modenhet vokser fra intern produksjon, via outsourcing og offshoring, til backsourcing. Ettersom tiden går vil bedriftens produkter og tjenester forandre seg, det samme gjelder kunnskapsnivå og eksterne relasjoner, og som følge av dette må sourcing-beslutninger kanskje revurderes. Det handler altså ikke om å rykke tilbake til start, men snarere om å ta steget til noe som er forandret og forbedret.