Morgan Stanley Capital International (MSCI) har laget globale aksjeindekser siden 1969. I perioden frem til i dag har deres nordiske indeks gitt hele 13 prosent årlig avkastning. Norske aksjer har hatt en årlig avkastning på elleve prosent, mens globale aksjer har hatt en årlig stigning på ti prosent. Dette utgjør en stor forskjell over tid.

- Hvis vi samtidig ser på volatiliteten, eller hvordan markedet svinger opp og ned, så svinger Norge mer enn Norden. Det betyr at en investering i Norden ikke bare har gitt bedre avkastning enn en investering i Norge - den har også vært mindre risikofylt. Hvis vi ser på hele verden under ett over alle disse årene, så er avkastningen ti prosent, og risikoen enda litt lavere. Men risikojustert avkastning er allikevel best i Norden, sier Arne Simensen som er porteføljeforvalter i Fondsfinans Kapitalforvaltning.

- De nordiske landene er sannsynligvis de best styrte i verden, og utmerker seg globalt innen alt fra konkurranseevne til utdanning og helse. Det skaper grobunn for sterke selskaper og god avkastning, bemerker Simensen.

Tross den gode statistikken er det fortsatt slik at de fleste investerer enten i norske eller globale fond.

- Den siste statistikken fra Verdipapirfondenes forening viser at personkunder har satt en fjerdedel av sine aksjefondsinvesteringer i norske fond, en fjerdedel i globale fond og knapt tjue prosent i nordiske fond. Med andre ord er det mange som kan ha glede av å fordele sparepengene annerledes. Statistikken viser også at norske institusjonelle investorer allokerer kapitalen litt annerledes. De investerer en fjerdedel i norske fond, men setter litt over halvparten i globale fond og bare tre prosent i Norden, sier Simensen.

- De institusjonelle investorene er opptatt av diversifisering og kjøper globale fond, men stadig flere definerer nå Norden som sitt hjemmemarked og øker den nordiske eksponeringen. Samtidig opplever vi at stadig flere også ser på Norden som et alternativ til et globalt mandat, opplyser Simensen.

Norge, Norden eller Verden?

I Fondsfinans Kapitalforvaltning har de sett nærmere på diversifisering. Hvor bredt lønner det seg egentlig å spre investeringene?

- Det kan være noen fordeler med å ikke spre seg så vidt som institusjonene gjør, men samtidig er det nok gunstig å spre seg mer enn å bare se på Norge, og vi syns spesielt at Norden er spennende, sier Simensen.

Norden har et langt bredere utvalg selskaper enn hva vi har i Norge. Oslo børs er energitung, mens energi bare utgjør en liten andel hvis vi ser samlet på de Nordiske børsene. I Norge har vi få børsnoterte selskaper innenfor helsesektoren, mens slike selskaper er godt representert i Norden.

- Den største forskjellen er at Norden har en god fordeling på ulike typer selskaper, bransjer og industrier, mens Norge har en overvekt av energi og fisk. Investerer du i Norge går du glipp av en eventuell verdistigning i helsesektoren og hvis oljeprisen faller er du veldig mye mer utsatt for dette fallet hvis du bare har norske fond, enn du hadde vært hvis du hadde hatt nordiske, forklarer Simensen.