Av Karl Inge Rekdal, leder av NHOs SMB-forum og administrerende direktør i Sykkylven stål

Bedriftene kjøper fra underleverandører, kjøper tjenester, leier lokaler, og betaler skatt. Det skaper ringvirkninger i form av inntekter til andre bedrifter og inntekter til kommunene og staten. Som igjen skaper nye ringvirkninger og ny velferd.

SMB og store selskaper lever i et gjensidig avhengighetsforhold. Store selskap ville ikke klart å levere sine varer og tjenester uten gode leveranser fra SMB, og for SMB er store selskaper og offentlig sektor viktige kunder som skaper trygghet for virksomhetene.

SMB har enorm betydning

De mindre bedriftene er av enorm betydning for muligheten vår til å bo over hele vårt langstrakte land. Bedriftene utgjør forskjellen mellom levende og fraflyttede bygder, forskjellen mellom lokalsamfunn og ferieøyer. Dessuten har SMB enorm betydning i et nettverk med større bedrifter, fordi de er essensielle underleverandører og samarbeidspartnere.

Fremover blir det avgjørende å skape nye jobber. Befolkningen vår blir eldre, og statens utgifter til helse og pensjoner øker. Samtidig minker oljeinntektene våre.

Velferdsstaten møter en dobbel økonomisk utfordring, og da er jobbskaping løsningen. Arbeid står for tre fjerdedeler av nasjonalformuen vår, og ved å jobbe mer og smartere enn vi gjør i dag vil vi finansiere velferden vår i fremtiden.

Politikk som legger til rette

Både for by og land og både for dagens og fremtidens generasjoner er det essensielt at vi har politikk som legger til rette for bedriftene. For at de skal få beholde de ansatte de har, og for at de skal kunne ansette flere.

De mindre bedriftene utgjør det store flertallet i norsk næringsliv – 99 prosent, derfor er en god generell nærings- og arbeidslivspolitikk viktig også for disse bedriftene. Dette er politikk som skaper forutsigbarhet for bedriftene, som stimulerer til grønn konkurransekraft og bærekraftige løsninger, og som gjør at flere kommer i arbeid. Siden SMB er spredt utover hele landet er de avhengig av en god infrastrukturpolitikk som sikrer gode veier og god mobilitet slik at varer og folk kommer raskt frem.

Men vi vil også synliggjøre og tydeliggjøre politikk som er særlig viktig for SMB. For i bedrifter med mer enn hundre ansatte kan ledere delegere og systematisere i langt større grad enn det som er mulig for de mindre bedriftene. SMB har færre ressurser til hjelp.

Må gjøre hverdagen enklere

Derfor må vi gjøre hverdagen enklere for de små og mellomstore bedriftene, slik at de kan vie all sin tid til å gjøre nettopp det de skal: drive bedrift. NHO jobber for at bedriftene skal bruke mindre tid på å fylle ut skjemaer og søknader, og å vente på svar på disse. Da kan bedriftene bruke mer tid på å innovere, utvikle seg, og skape nye arbeidsplasser.

En enkel hverdag for bedriftene innebærer også tilgang til kapital, kompetanse og kunder.

  • Tilgang til kapital. NHO ønsker en politikk som sikrer SMB tilstrekkelig tilgang til kapital, slik at de kan realisere lønnsomme prosjekter. Blant annet ønsker NHO en utfasing av formueskatten på arbeidende kapital, at selskapsskatten skal reduseres ytterligere, tilrettelegging for folkefinansiering og gode låne- og tilskuddsordninger i virkemiddelapparatet.
  • Tilgang til kompetanse. NHO ønsker en politikk som skaper et inkluderende arbeidsliv, og en fleksibel og oppdatert utdanning, inkludert etter- og videreutdanning, slik at bedriftene får tilgang på den kompetansen de trenger.
  • Tilgang til kunder. NHO ønsker en politikk som gir økt markedsadgang og handel, og som forhindrer at useriøse aktører stjeler kundene til bedriftene.

Gode rammevilkår er viktig for SMB, for at de skal kunne innovere, utvikle seg og skape nye arbeidsplasser.