- Risikostyring er kanskje det viktigste ”verktøyet” vi har for å drive forsvarlig virksomhet, sier fagleder for prosessintegritet i Petroleumstilsynet, Torleif Husebø.

Risikobegrepet er under stadig utvikling og avhenger av industri, profesjon og/eller fagområde. I ISO benyttes nå en definisjon som fokuserer på måloppnåelse og usikkerhet i forhold til å nå målene. Petroleumstilsynet beskriver risiko som konsekvensene av virksomheten med tilhørende usikkerhet.

Petroleumstilsynet har endret begrepet blant annet for å legge vekt på at risiko er mer enn sannsynligheter og historiske frekvenser. En må ta mer høyde for usikkerhet og overraskelser, forenkle og unngå seiglivede misforståelser, samt samordne begrepsbruken med anerkjente internasjonale standarder.

Kunnskapsstyrke

Usikkerhet er en sentral del av risikovurderingen. Jo mer kunnskap man har om et fenomen, jo mindre usikkerhet vil man som regel også føle. Motsatt kan man føle større usikkerhet dersom man vet lite om fenomenet. Da snakker vi om kunnskapsstyrke.

Det som ofte preger risikovurderingene i dag er at de inneholder store mengder forutsetninger og antagelser. Mange av disse forutsetningene er relevante og basert på robust kunnskap. Andre er åpenbart basert på svak kunnskap, mens andre igjen ikke kan operasjonaliseres. Da kan vi ende opp med risikovurderinger som ikke er verdt så mye.

Bedre analyser

Risikoanalyser skal være formålstjenelige. De må ha en klar hensikt. Det gjennomføres en rekke analyser i dag uten et tydelig formål.

- Vi  ønsker større fokus på hensikten med analysen, robust håndtering av usikkerhet og kunnskapsstyrke, god forståelse av mulige konsekvenser og god kommunikasjon av resultatene som istandsetter den enkelte til å forstå effekten av resultatene, inkludert i hvilken grad resultatene påvirker egne beslutninger og handlinger.