Abelia er en forening under NHO med formål om å skape gode rammevilkår for å utvikle kunnskapssamfunnet. Videre er de fokusert på å sikre at deres medlemmer er best mulig arbeidsgivere. De bidrar til at digitalisering skal bedre kvaliteten på arbeidsgivertjenester og gjøre de lettere tilgjengelig. I den forbindelse er HR og HMS svært viktig.

Ny teknologi og digitalisering skaper nye og spennende muligheter, men med det kommer også en rekke utfordringer.

– Stadige skifter i ny teknologi, nye forretningsmetoder og nye arbeidsverktøy krever kontinuerlig endring i kompetansen og kompetansesammensettingen i virksomheter. Å opprettholde nysgjerrighet og motivasjon på en arbeidsplass i kontinuerlig endring er krevende, og vil teste HR-roller i en stor bredde av næringslivet, sier fagsjef for arbeidsmiljø og HMS i Abelia, Gro Lundberg.

Effektivisering av HR

Det digitale skiftet fører til at arbeidstakere må benytte seg av ny teknologi, nye systemer, personvernregler og vaner. Ifølge Lundberg vil det også føre til at vi vil se en flatere struktur.

– Digitalisering og ny teknologi bidrar til at vi kan samhandle på tvers på en tettere måte enn før. Tatt riktig i bruk så representerer teknologien en betydelig mulighet for HR-feltet. Vi vil få flatere strukturer og de ansatte vil etablere større kompetanse for å ta avgjørelser som vil redusere tid og kostnader for virksomhetene, sier hun.

Lundberg trekker også frem kompetanseutvikling som et spennende område for tiden som kommer. Hun mener ny teknologi kan bidra til økt kvalitet i opplæring og trening, viktige elementer i HR.

– Det er flere innovasjoner som kan forbedre dette segmentet. Eksempelvis kan bruk av spillteknologi bidra til viktig opplæring og kompetanseutvikling av ansatte og ledere, noen bedrifter er allerede i gang med å benytte spillteknologi for å teste jobbsøkere. Gjennom dynamiske spill som åpner for en rekke ulike tilnærminger til ulike situasjoner møtes ansatte der de er, og understøtter deres unike tilnærming til problemstillinger, sier hun.

Stort ansvar

Mens HR blir stadig mer implementert og kravene til kunnskap og ferdigheter endres i takt med den digitale utviklingen, er det viktig at arbeidsgivere setter læring på agendaen.

– HR-ledere har et stort ansvar. Først og fremst må ansatte motiveres til å heve sin kompetanse innenfor digitalisering, og her bør HR legge til rette for muligheten til læring. Mange ansatte står i fare for å få sin kompetanse utdatert, og bedrifter risikerer å ikke lykkes med å få tak i den kompetansen de trenger. Mange HR-ledere har et særlig ansvar for kompetanseutvikling av egne ansatte, og vi mener flere bør prioritere kompetanseutvikling av egne ansatte høyere enn å vurdere sluttpakker.

Digitaliseringen skaper mange utfordringer som tester virksomhetens fleksibilitet og dynamikk, men det kan også bidra til å avlaste på arbeidsoppgaver og øke synergieffekter. Med automatisering vil vi også fase ut en del enkle og repetitive oppgaver som fører til at de ansatte kan bruke ressurser på andre ting.