Av Mette Lindbæk, Seniorrådgiver

Maskiner vil overta en rekke arbeidsoppgaver i fremtiden. Samtidig vil digitaliseringen skape behov for en rekke nye jobber. Spesielt vil etterspørselen etter teknologikompetanse og ikke minst tverrfaglig kompetanse øke betydelig de neste årene. Det vil være behov for både datakyndige, økonomer og samfunnsvitere i morgendagens finansnæring.

Fremtidens kompetanse handler om kunnskap, ferdigheter og holdninger som maskinene ikke har og som menneskene må gjøre for dem. Egenskaper som skaperkraft, informasjonskyndighet, fordypningsevne og sosial kompetanse blir viktig i fremtidens næringsliv. Kompetanseskiftet må skje gjennom omfattende omskolering og livslang læring.

Finansnæringen har en sentral rolle med å finansiere innovasjon og sikre fremtidig vekst og verdiskaping slik at det skapes flere jobber enn de som forsvinner. Morgendagens vinnere blir de som lykkes med å implementere digital teknologi i forretningsmodellene samtidig som de sikrer utvikling av relevant kompetanse.